Posted on: مارس 16, 2016 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

پایان نامه رشته مدیریت 

عنوان :  تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده مدیریت

عنوان :

تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان 

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا بهرامی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده ۱ 

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه ۳
  • بیان مسئله۴
  • اهمیت و ضرورت موضوع .۶

۴-۱ اهداف تحقیق ۷

۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۸

۶-۱ مدل تحلیلی تحقیق ۸

۷-۱ سوالات تحقیق ۸

۸-۱ فرضیات تحقیق ۹

۹-۱ روش تحقیق.۹

۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات .۱۱

۱۱-۱ قلمرو تحقیق ۱۱

۱۲-۱ جامعه و نمونه آماری .۱۲

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۱-۲مقدمه .۱۴

۲-۲تعریف بازاریابی۱۴

۱-۲-۲بازارشناسی.۱۶

۲-۲-۲بازارسازی۱۹

۳-۲-۲بازارداری۲۰

۳-۲نقش اطلاع رسانی در صادرات. ۲۲

الف:تجزیه و تحلیل رقبا . ۲۳

ب:تجزیه و تحلیل شرکت۲۴

ج:تجزیه و تحلیل محیط.۲۵

د:تجزیه و تحلیل بازار۲۶

۴-۲پیدایش مفهوم p4.26

 ۵-۲عنصر محصول.۲۷

۱-۵-۲ محصولات مقایسه ای۲۸

۲-۵-۲ محصولات کاربردی۲۹

۳-۵-۲ محصولات تخصصی. ۳۳

۴-۵-۲ محصولات نوآورانه.۳۶

۵-۵-۲چرخه عمر محصول.۳۷

۶-۵-۲طول و عرض و عمق محصول۳۷

۷-۵-۲علائم تجاری،مارک تجاری و نام تجاری،لوگو.۳۷

۸-۵-۲استراتژی های تعیین علامت تجاری.۳۸

۹-۵-۲بسته بندی۳۸

۶-۲مشتریان.۳۸

۱-۶-۲تفاوت مشتری و خریداران.۳۹

۲-۶-۲چرخه عمر مشتری.۴۰

۳-۶-۲انواع مشتریان۴۰

از منظر سودآوری و وفاداری.۴۳

از منظر پذیرش کالاهای نوآورانه.۴۴

۷-۲قیمت۴۵

۱-۷-۲مبانی فکری در قیمت گذاری۴۵

۲-۷-۲استراتژی های قیمت گذاری۴۶

۳-۷-۲کانالهای توزیع۴۷

۴-۷-۲طول و عرض کانال ۴۷

۵-۷-۲تعارض در کانال ۴۸

۸-۲ترفیع۴۹

۱-۸-۲آگهی و تبلیغات۴۹

۲-۸-۲روابط عمومی.۵۰

۳-۸-۲پیشبرد فروش۵۱

۴-۸-۲ فروش شخصی.۵۲

۵-۸-۲بازاریابی مستقیم و بازاریابی الکترونیکی.۵۲

۹-۲ عوامل موثر در آمیخته بازاریابی۵۴

۱۰-۲رفتار مصرف کننده.۵۵

۱-۱۰-۲گرایش خریدار ۵۶

۲-۱۰-۲ ارزش۵۹

۳-۱۰-۲کارایی۶۰

۴-۱۰-۲ مقدار.۶۱

۵-۱۰-۲ تنوع.۶۱

۶-۱۰-۲ مزایا.۶۳

۱۱-۲ رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی۶۴

۱۲-۲ بازارگردانی.۶۴

۱۳-۲ بخش بندی بازار.۶۵

۱-۱۳-۲منافع بخش بندی.۶۵

۲-۱۳-۲ مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی۶۶

۱۴-۲ فرایند بخش بندی بازار.۶۷

۱۵-۲ فرآیند تحقیقات بازاریابی.۷۰

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 ۱-۳ مقدمه .۷۳

۲-۳ بررسی نوع پژوهش ۷۳

۳-۳ روش تحقیق .۷۴

۴-۳ متغیرهای تحقیق ۷۴

۴-۳-۱ متغیر مستقل ۷۵

۴-۳-۲ متغیر وابسته.۷۵

۵-۳ جامعه آماری .۷۵

۶-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری .۷۵

۷-۳ قلمرو تحقیق ۷۷

۸-۳ روش های گردآوری اطلاعات ۷۹

۸-۳-۱ روش کتابخانه ای .۸۰

۸-۳-۲ پرسشنامه .۸۰

۸-۳-۳ مصاحبه    .۸۰

۹-۳ روایی(اعتبار)پرسشنامه ۸۰

۱۰-۳ پایایی(قابلیت اعتماد)پرسشنامه .۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

  ۱-۴ مقدمه .۸۱

۲-۴  بخش اول توصیف آماری ۸۱

۳-۴  بخش دوم تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) .۸۱

۳-۴-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنف .۸۳

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

۱-۵مقدمه ۹۶

۲-۵ نتیجه گیری و پیشنهاد ۹۷

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی .۹۹

 منابع انگلیسی.۱۰۲

پرسشنامه .۱۰۳

مقدمه

تغییر در شرایط سازمانهای عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش به نیروی انسانی شده است. در این شرایط نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و یک مزیت رقابتی منحصر به فرد معرفی می شود و به تبع آن کارکنان به گردانندگان اصلی جریان کار وشرکای سازمان مبدل شده اند. بنابراین مدیران امروز علاوه بر مهارتهای رهبری، نیازمند برخورداری از کارکنانی با ویژگیهای مناسب می باشند و بر این اساس، همواره مدیران به دنبال بهره گیری حداکثری از مهم ترین سرمایه سازمانی خود،یعنی منابع انسانی هستند،  در واقع این نیروی انسانی است که میتواند با توانایی های خود دیگر منابع را به خدمت گیرد.(یعقوبی، ۱۳۸۹:۶۶)

شناسایی ابعاد مختلف ارتقاء منابع انسانی جهت بهره برداری بهتر از آن، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت سازمان به حساب میآید.

آنچه مسلم است، انجام کار در شرایط سازمانی به خصوص روابط مدیران با کارکنان عاری از استحکاک، تعارض و کشمکش نیست. این موضوع در سازمانهای دولتی که ابعاد سیاسی رفتار در آن نقش پر رنگتری دارد، بیشتر دیده می شود. شکاف بین کارکنان و مدیران، اغلب منجر به شکاف در تصمیمات آن و به تبع آن مشکل های اجرایی می شود.(تللیس[۱]،۲۳:۲۰۰۹)

به تبع آن اثرهای رفتاری چون شایعه پراکنی، تضاد، سیاسی کاری و کم کاری، میتواند انرژی بالایی از سازمان گرفته و هزینه هارا افزایش دهد. درچنین شرایطی توجه به موضو ع هایی، چون ارتقاء عملکرد، توانمندسازی نیروی انسانی، خودکنترلی، تعهد، وجدان کاری، تشریک مساعی، همکاری، بروز خلاقیت و . . . بی اهمیت خواهد بود و در نهایت عملکردهای سازمانی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.(چاوشی،۲۴:۱۳۸۶)

رفتار شهروندی سازمانی با مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و غیررسمی، باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند .(آپمبوم[۲] ،۱۹:۲۰۰۴)

 

 

۱-۱بیان مسئله

امروزه مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسؤلیت های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی، به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است.(جمشیدی،۱۳۸۷)

مفهوم شهروندی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک[۳] و همکاران، ۲۰۰۳ ؛۳۶۰)

شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. (موحد،۱۳۸۱)

 هر چند رفتارهای شهروندی به طور مستقیم قابل تقویت نیست و از سوی سازمان به آن پاداش داده نمی شود،اما مطالعات نشان میدهد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن فرهنگ سازمانی می باشد .(کرکماز و آرپاسی،۲۰۰۸:۶۸۲)

فرهنگ سازمانی با توان بالقوه خود، می تواند تأثیر زیادی بر شکل گیری و ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان داشته باشد،زیرا فرهنگ، هنجارهایی را برای افراد ایجاد می کند که این هنجارها منجر به رفتار در آنها  می شود (ناور[۴] و دیگران،۲۰۰۵:۱۸۵)

رفتارشهروندی کارکنان سازمان نیز، چیزی جزء هنجارها و اصول اعتقادی افراد آن سازمان نمی باشد.

این نگرش در حالی وجود دارد که دین مبین اسلام در فضای جامعه و فرهنگ اجتماعی کشور، تأثیر فراوانی دارد.  افراد جامعه نیز تحت این تأثیر خود را ملزم به رعایت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامی می دانند. فرهنگ غنی و اصیل اسلام آموزش دهنده مکارم اخلاق بوده و توصیه های فراوانی برای اصلاح و بهبود رفتار انسان دارد . ازسوی دیگر، با توجه به اینکه خود فرهنگ سازمانی، تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی می باشد،بنابراین افراد و کارکنان تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خود (فرهنگ اسلامی) آن را درقالب نگرش ها و رفتارهای خود به درون سازمان میآورند .

بدون تردید باورهای دینی، اخلاقی و اعتقادی اسلام، از عناصر مؤثر در شکل گیری رفتارهای شایسته  و در نتیجه بهبود و ارتقاء رفتارکارکنان سازمان و همچنین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است.  چرا که از سویی موجب هدایت افکار و اندیشه ها بوده و از سوی دیگر، مشوق رفتار و کردار صحیح در سازمان است. از این رو شناخت آموزه های دینی در فرهنگ و رفتار سازمانی ،به عنوان یک مفهوم کاملاً بومی و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی، میتواند موضوعی باشد که خلاء آن در مطالعات اخیر دیده می شود.(کرمی یا،۱۳۸۹:۱۱)

از سوی دیگر شهرداری به عنوان یکی از کانو نهای اصلی تأمین کننده آسایش ورفاه مردم است.

بر این اساس، برخی از محدودیتهای موجود در ارائه خدمات، را میتوان با تأکید بر مفاهیمی چون فرهنگ و رفتار شهروندی کارکنان با بهره گرفتن از آموزه های دینی به راحتی مرتفع نمود .

در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است .به این ترتیب مطالعه و تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد:

آیا آموزه های دینی بر رفتار شهروندسازمانی تاثیرگذار است؟

۱-۲ضرورت واهمیت موضوع

مفهوم شهروندی هم برای سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرحهای فرهنگی، دارای اهمیت است، زیرا همه آنها بر مسوولیت هایی تاکید می کنند که زمینه بقای جوامع سیاسی با توجه به این که هرجامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد:و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هر کشور ی می باشد(حسینی،۲۱:۱۳۸۱).

تربیت و آموزش شهروندی و شهروندمداری در واقع در بر گیرنده یادگیری دانش ، مهارت ها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی و ارتباط دارد و عملا به عنوان وسیله ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی به وجود می آورد.در واقع هدف از چنین تعلیماتی ،پرورش مسئولیت اجتماعی و اخلاقی،فعالیت گرایی اجتماعی و سواد سیاسی می باشد.(بیتام،نقل از دلفروز،۱۳۸۳)

از نظر بولینو و تورنلی،” او سی بی” شامل انواع رفتارهای کارکنان از قبیل انجام وظایف اضافی، کمک داوطلبانه به افراد در محل کار، پیشرفت در حرفه خود و حفظ آن،پیروی از قوانین  حتی وقتی که هیچ کس از آن پیروی نمی کند ، حمایت از کارکنان، حفظ نگرش مثبت و تحمل ناراحتی در محل کار می باشد(کورکماز و آرپاسی ،۲۰۰۹)

اجرای یادگیری و تربیت شهروندی در واقع سطح حداقل حقوق ساختاری و سیاسی فرد را در جامعه مشخص می کند، از سوی دیگر آگاهی نسبت به حقوق فردی سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می کند.مردم سالاری و مشارکت در عرصه های سیاسی – اجتماعی – اقتصادی- دینی را بسط می دهد.به نوعی این آموزشها رعایت عدم اعمال تبعیض ،برابری و مساوات طلبی در بهره مندی از عرصه های زندگی را در بین شهروندان را ترویج می دهد. (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ ؛۳۶۱)

در آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن ،که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید.(مصباح یزدی،۱۳۸۸)

تکامل شایسته انسان هنگامی کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشمند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و هدفمندتر پیش ببریم. (شریفی،۱۳۷۸)

فرد با تعهدهایی که نسبت به هنجارهای خود(رفتار شهروند سازمانی) احساس می کند، رفتارهایی فراتر از نقش و وظایف رسمی خویش انجام میدهد. این رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش های سازمانی شکل می گیرد (تقوی،۱۳۸۹:۱۱۹)

 رفتار شهروندی سازمانی منجر به کاهش تنش بین افراد شده و زمینه ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد افراد را فراهم می کند.(هال[۵]،۲۰۰۹:۳۱۸)

رفتار شهروندی سازمانی با ایجاد تعهداتی چون رعایت آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت، به طور مستقیم بر روابط سازمانی افراد اثر مثبت می گذارد.(زین،۲۰۰۴:۳)

شهروندی به فرهنگ همکاری و عملکردهای موفقیت آمیز کارکنان در سازمان کمک میکند (کاشف و دیگران،۲۰۱۱:۱۹)

مفهوم شهروندی، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف و تعهدات نیز می باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضراست و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارتهای زندگی می پردازد.این مولفه در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد.این آموزه ها در برگیرنده یادگیری دانش,مهارتها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و از همان دوران کودکی به گونه ای است که را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند .(صرافی،۳۲:۱۳۸۷)

امروزه در کشورهای بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه ای که با مشارکت بیش از بیست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندی» انجام گرفته است. اهمیت تخصیص موارد فوق آشکار می شود. و این در حالی است که متأسفانه اکنون توجه چندانی به آموزش بنیادین شهروند خوب نمی شود. (موحد،۱۳۸۱)

شهروندی امروزه نقش مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی دارد.در یک جامعه باعث این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی،حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، چنین آموزشهایی با مسائل جمعی و رفتارهای نوع دوستانه ، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی و حس وظیفه شناسی ارتباط دارد.یادگیری پارامترهای شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد.این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی – ملی و جهانی منجر شده است.در واقع نقش چنین آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخلاقی دارد.” (شیانی،۲۱:۱۳۸۱)

اهمیت رفتار شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

شهروندی در گسترش جامعه مدنی از جمله توسعه هویت های فرهنگی و فردی نقش بارزی می تواند داشته باشد،آموزش حقوق انسانی و جنسیتی، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ایجاد امنیت فیزیکی – اجتماعی، سواد سیاسی و غیره همگی از موارد اجرایی تربیت و آموزش رفتار شهروندی سازمانی است.(تمنایی،۳۴:۱۳۸۷)

امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه ضرورت دارد؛ چراکه در نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیما به شهرداری بر می گردد و از طرفی دیگر ضرروی است که شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند، چراکه کلیه تعاملات شهری در فضای شهر صورت می گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامنگیر شهروندان نیز می شود. بنابراین متولی آموزش های شهری و شهروندی، شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون سازمانی و برون سازمانی می تواند در حوزه خدمات رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمینه های برنامه ریزی با نظام اطلاع رسانی صحیح، شهروندان را به مشارکت سوق دهد. در کنار اینها بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جامعه شهرنشینی، حفظ محیط سبز در شهر، همکاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشارکت آنان در جهت پیشبرد اهداف شهری، به وجود آمدن حس مشارکت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، اعتلای طرح های توسعه شهری به روش گروهی، مردمی و مشارکت، تقویت نقش شهرداری در ابعاد آن با شهروندان، استفاده بهینه از منابع موجود، اعتلا و ارتقای هویت مشارکتی در مناطق و محلات و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن مسئولیت از دیگر عوامل مهم جهت بررسی و تحقیق می باشد.

۱-۳ اهداف تحقیق

تعیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مدل اورگان در قلمرو تحقیق

تعیین رفتار شهروندی مبتنی بر آموزه های دینی در قلمرو تحقیق

تعیین تاثیر ابعاد آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی

  • سؤالات تحقیق
  • آیا آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر دارد؟
  • آیا بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است؟
  • آیا بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست؟

 

  • فرضیه های تحقیق
  • آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

۲-بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است.

۳-بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

۱-۶ مدل مفهومی تحقیق

در این بخش، به کمک نظریه های موجود تلاش شده است تا متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به اختصار معرفی و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس پس از تعریف ابعاد، تعاریف و حوزه های مطالعاتی آموزه های دینی، مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. پنج بعد در سطوح مختلف آموزه های دینی پراکنده بوده وبا توجه به سطح مطالعاتی مورد توجه در این پژوهش، ایجاد هماهنگی بین آنها و مفاهیم سازمانی دشوار است. در بین این ابعاد، دو بعد اعتقادی و رفتاری ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم سازمانی دارندکه به عنوان مفاهیم اصلی مورد پژوهش در شناسایی ابعاد آموزه های دینی که با پیشینه معنوی و الهی خود راه سعادت و نجات بشر را معرفی می کند( با الگوی کلاکهان و استرادبک )تلفیق گردید.

 

تعداد صفحه :۱۱۱

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Categories: