نویسنده: مدیر کل سایت

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه با موضوع مروری بر تعاریف اساسی در استاندارد ۲۰۰۰: ISO  ۹۰۰۱

مروری بر تعاریف اساسی در استاندارد ۲۰۰۰: ISO  ۹۰۰۱  برخی تعاریف اساسی در ویرایش سوم استانداردهای  ISO 9000  از اهمیت خاصی برخوردارند که در این قسمت به آنها اشاره می کنیم : نگرش فرآیندی (  Process Approach) : در جمله “نگرش فرآیندی” تعاریف زیر صادق است : نگرش: رویکرد و زاویه ای که آدمی از روزنه آن و یا از طریق آن به تحلیل پدیده های پیرامون خود می پردازد…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه : مروری بر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

مروری بر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 – کاربرد سیستم این استاندارد بین المللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانی مشخص می کند که: الف- نیاز دارد توانایی خود را در فراهم آوردن مداوم محصولی که خواسته های مشتری و همچنین مقررات و قوانین مقتضی را برآورده می سازد، نشان دهد. ب- قصد دارد میزان رضایت مشتری را از طریق کاربری موثر سیستم، از جمله فرایندهایی که به بهبود…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مدیریت : تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها[۱]

تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها[۱] در هر سازمان تصمیمات موثر بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ها و و تولید اطلاعات میسر است. تصمیمات آگاهانه، افزایش توانایی برای اثبات اثربخشی تصمیمات گذشته بر مبنای مراجع و سوابق واقعی و همچنین افزایش توانایی برای بازنگری، به چالش کشیدن و تغییر عقاید و تصمیمات از جمله مزایای بکارگیری اصل تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها است. بکارگیری اصل تصمیم گیری بر…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه اصول مدیریت کیفیت :

اصول مدیریت کیفیت : مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. اصل اول: تمرکز بر مشتری هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید. علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : ضرورت توجه به کیفیت

ضرورت توجه به کیفیت دلایل متعددی را می توان بر شمرد که بدان جهت سازمان ها باید به دنبال ارائه  خدمات با کیفیت تر به مشتریان خود باشند که در زیر به صورت خلاصه آورده شده است . ۱-انتظارات مشتریان واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است . افزایش انتظارات مشتریان را     می توان به چندین عامل ربط داد ، از جمله  افزایش آگاهی ها…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی :

تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی : از دیدگاه فلسفی کیفیت نه ذهن است  و نه ذات  ، بلکه  یک هویت سومی است مستقل از این دو ، کیفیت چیزی است که نمی تواند به سادگی تعریف شود ولی چیزی است که همگان آنرا می فهمند. تعریف دیگری از منظر فلسفی ارائه شده است به این مضمون که کیفیت حالتی از تعالی است که بر خوب بودن مرغوبیت دلالت دارد و…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مدیریت : عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به بهترین آنها بپردازند. بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند، برای جذب مشتری با توسعه ارزش   ویژه ای در بخشی از بازار، فروش سودآور خواهد داشت. ارزش پیشنهادی مربوط به ترکیب محصول…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه : مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات

     اگر چه هر بازاریاب موفقی مایل است که خدماتی ارائه کند که رضامندی مشتریان را فراهم کند، اما این تنها هدف وی نیست. شرکت ها و مؤسسات نمی توانند اهداف اساسی کار خود نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجاد سود را نادیده بگیرند. رضامندی مشتری مزایای زیادی برای شرکت ایجاد می کند و سطوح بالاتر از رضامندی مشتریان، به وفاداری بیشتر مشتریان منجر می شود.     …

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مدیریت : اﺛﺮات رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

  رضایتﻣﺸﺘﺮی از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ و ﺳـﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺗﮑـﺮار ﺧﺮﯾـﺪ ﻣﺸـﺘﺮی، ﺧﺮﯾـﺪ ‫ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎﻻ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾـﺪی ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن راﺿـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻻ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﭘﯿـﺪا ‫ﮐـﺮده اﻧﺪ. اﻣـﺮوزه در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن در ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای  ‫ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽ…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

خرید اینترنتی فایل تحقیق : ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت

  دﻻﻳﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتنداز: اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن: واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺑﻂ داد، از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ و ﺳـﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻗﺒﺎ و … . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﻗﺒﺎ: رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت ﺧـﻮد و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اراﺋـﻪ آن ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎزار…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

دانلود مقاله و پایان نامه : مدلهای بررسی رضایت مشتری

مدلهای بررسی رضایت مشتری در چارچوب پارادایمهایی که ذکر شدند و بعضاً با نگاهی متفاوت ‌مدلهای دیگری نیز برای رضایت مشتری تدوین شده است. از جمله ‌مدلهای «فورنل»، «مدل کانو» (در ژاپن) و مدل «سروکوال» (برای خدمات) و مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی، مواردی هستند که ذکر خلاصه آنها مفید به نظر می‌رسد.    ۲-۵-۱٫ مدل فورنل[۱] این مدل، یکی از جالب‌ترین ‌مدلهای رضایت مشتری است. در واقع ‌مدلهای اروپایی…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد کیفیت خدمات

کیفیت خدمات تمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در صنایع خدماتی از جمله بیمه ایفا می کند، چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سود آوری چنین سازمان هایی حیاتی است و یک استراتژی سودآور برای سازمان است. امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات، مسائلی حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند. عرضه محصول و ارائه خدمات با کیفیت عالی به مشتریان به طور مستمر، باعث…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

رضایت مشتری

رضایت مشتری رضایت، خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولاً با ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. چنانچه افراد به اهداف و خواسته های مورد نظر خود دست یابند و بدین جهت ارضا شوند در این صورت حالت خوشایندی که به آنها دست می دهد را می توان رضایت نامید (پایندانی، ۱۳۸۶). ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مدیریت درباره : تشخیص استراتژیک

تشخیص استراتژیک تشخیص استراتژیک شیوه منتظمی است برای تعیین تغییرات لازم در استراتژی شرکت و توانمندی درون سازمانی آن برای اطمینان از موفقیت در شرایط آینده محیط. تلاطم محیط، معیاری است مرکب از تغییرپذیری و آینده نگری در محیط فعالیت شرکت که با این چهار مشخصه تعریف می‌شود: ۱- تغییر‌پذیری – پیچیدگی محیط فعالیت شرکت – تازگی نسبی در چالش‌های پی در پی که شرکت در محیط خود با آن…

Posted on: آوریل 14, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مدیریت در مورد : انعطاف پذیری استراتژیک

انعطاف پذیری استراتژیک سازگاری و سرعت، برای موفقیت در محیط‌های کسب و کار با تغییرات سریع و پیچیده، حیاتی است. سرعت یکی از جنبه‌های سازگاری است که اغلب به عنوان شاخصی برای موفقیت در محیط‌های آشوبناک (یعنی پیچیده و به سرعت در حال تغییر) بر آن تأکید می‌شود. سرعت و تنوع دو موضوع اصلی در ادبیات متمرکز بر رفتار موفقیت ‌‌آمیز در محیط‌های کسب و کار ناآرام است. پژوهشگران بسیاری…

Posted on: مارس 27, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی

عواملی چون مشتریان ،رقبا ،بازار ، تکنولوژی ،دولت ،عوامل فرهنگی و نظائر آن باعث تغییرات در محیط خارجی سازمان به صورت تدریجی و نامحسوس می شوند و شکل تازه ای در محیط رقابتی ایجاد نموده که تعیین کننده استراتژی هاو فعالیت های تحول یافته سازمانی می شوند که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده باشند. طبق نظر کارول این تغییرات در انتظارات اجتماعی از بعد مصلحتی و داوطلبانه فراتر رفته و…

Posted on: مارس 27, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

شورای شهر به عنوان نهاد نظارت و تصمیم گیری در سطح حکومت محلی:

  بررسی جایگاه قانونی : شورای شهر یکی از عناصر سیستم مدیریت شهری است که به عنوان عنصر سیاستگذار، تصمیم گیر و با اندکی تسامح قانونگذار مدیریت شهری در سطح محلی محسوب می شود. در همین چارچوب می توان به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 اشاره کرد که مبنای عمل و انتخاب شورای اسلامی به شمار می رود. بر اساس این…

Posted on: مارس 27, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

منابع و مصارف طرح‌های بازنشستگی

  اهم منابع درآمدی عبارت‌اند از: ۱- حق بیمه یا کسور بازنشستگی. ۲- سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت. ۳- یارانه‌های دولت. ۴- سایر درآمدها شامل کمک‌ها، هدایا و جریمه‌های ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌ها. مصارف یا هزینه‌های طرح‌های بازنشستگی عبارت‌اند از: ۱- هزینه‌های پرداخت مزایا حقوق و مستمری که شامل مزایای کوتاه‏مدت و بلندمدت می‌باشد. ۲- هزینه‌های اداری. برای بررسی توان مالی صندوق جهت ایفای…

Posted on: مارس 26, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 ، « کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بر عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…

Posted on: مارس 26, 2020 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

بند دوم: اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست

  در دادسرای‌ جدید، مرحله‌ تحقیقاتی‌ جرایم‌ مربوط‌ به‌ صلاحیت‌ دادرسی‌ دادگاه‌ عمومی‌،دادگاه‌ انقلاب‌ و دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ در یک‌ مرجع‌ انجام‌ میشود. ولی‌ کیفرخواست‌ خطاب‌به‌ سه‌ دادگاه‌ جداگانه‌ صادر می‌شود. بعبارتی‌ ممکن‌ است‌ متهم‌ دارای‌ دو اتهام‌ باشد که‌دادرسی‌ نسبت‌ به‌ یکی‌ از آنها در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ یا کیفری‌ استان‌ باشد. در این‌موارد مطابق‌ ماده‌ 55 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ عمل‌ خواهد شد که‌ بر طبق‌ آن‌ دادسراحسب‌…

Posted on: آوریل 24, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

نوت موسیقی تعریف از رل موزیک

در این مقاله ، موسیقی و سر و صدا را از نظر انرژی ارتعاشی و قابل انتقال و همچنین از اهمیت تکاملی سیستم شنوایی Homo sapiens در نظر می گیریم. “دانلود آهنگ جدید رل موزیک”  موسیقی و صدا بر بدن و ذهن ما تأثیر می گذارد و می توانیم به هر دو حالت مثبت یا منفی واکنش نشان دهیم. از این نظر ، بستگی زیادی به طیف فرکانس و سطح…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکـده مدیریت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عنوان: نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند و قصد خرید بهار ۱۳۹۰ تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) رشته: مدیریت بازرگانی عنوان: نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر)   پاییز ۹۲       تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق گروه علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول   عنوان : نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان   تابستان ۱۳۹۳ تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

 پایان نامه رشته  مدیریت    واحد نراق دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : مدیریت دولتی عنوان نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه                    زمستان ۱۳۹۳ تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق   دانشکده مدیریت    پایان نامه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A” گرایش مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل   عنوان مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها و طراحی سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی برای شرکت های تجاری خصوصی(مورد مطالعه: شرکت سیفکو)   تابستان ۱۳۹۳ تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است…

Posted on: فوریه 11, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کار آفرینی گرایش سازمانی عنوان: مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان ( هفتمین محور سیاست های کلی نظام اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری)   خرداد ۱۳۹۴ تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به…